Python
2012
page-template-default,page,page-id-2012,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.6,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Giới thiệu sơ đẳng
_Không cần dấu chấm phẩy ở cuối mỗi câu lệnh, Python dùng indentation để quản lý cấu trúc các block lệnh (standard ở Google từng là 2 space, tiêu chuẩn là dùng 4 space).
_Để comment một giòng thì dùng dấu # ở đầu giòng.
_Biến số (variables): Python không đòi hỏi khai (declaration), chỉ cần type:
num = 4.13 là biến số num đã tồn tại.
_Python chỉ phát hiện lỗi trong quá trình runtime, thay vì sẽ báo các lỗi trong lúc compile như một số ngôn ngữ khác.
Các loại data
Chuỗi (string)
  • Dùng single quotes ‘ hoặc double quotes ” để bọc quanh chuỗi.
  • Nếu dùng single quotes thì trong chuỗi cho phép có double quotes, và ngược lại, nếu dùng double quotes thì trong chuỗi cho phép có single quotes
  • Có thể dùng escape character là \’ hoặc \”
  • Dùng triple quotes để span chuỗi qua nhiều giòng, ”’ hoặc “””
  • Chuỗi có thuộc tính immutable (không thể thay đổi giá trị của chuỗi)
Các method áp dụng trên string (chuỗi)
Slice một chuỗi
String %

Giống printf:

'Hi %s, I have %d donuts.' % ('Alice',42) sẽ return 'Hi Alice, I have 42 donuts.'

Danh sách (list)
  • Dùng ngoặc vuông để định nghĩa: [1, 3, 5, 7] hoặc [‘a’, ‘b’, ‘c’]
Các method áp dụng trên list (danh sách)
Slice một danh sách
Tuple
  • Giống như list, nhưng chiều dài của tuple không thể thay đổi
Tự điển (dictionary)
  • Dùng ngoặc nhọn {key1: value1, key2: value2, …}
Thao tác với data
help() và dir()
Các vòng lặp
*for* và *in*
while
Module sys
Module os
Module re: Regular Expressions